عملکرد نهاد فیلترینگ و تضعیف موقعیت سرویسهای وبلاگ فارسی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  با تصویب قانون جرایم رایانه ای و شروع فعالیت کارگروه جدید تعیین مصادیق، سیاستهای جدیدی در این زمینه اعمال شد که مدیران سایتهای ارائه کنندهخدمات وبلاگ نویسی فارسی معتقدند که نتیجه این سیاستها باعث تضعیف موقعیتسرویسهای وبلاگ ایرانی و آسیب به فضای وبلاگهای فارسی شده است.آنچه درادامه خواهد آمد بیان نکاتی در این باره از دیدگاه مدیران چند سرویس مطرحوبلاگ فارسی است و امیدواریم انعکاس این نظرات بتواند  تغییرات مثبتی درفضای مجازی ایران  ایجاد کند.

  1.موج فیلترینگ، سونامی مسدود سازی!
  اگرچهدر چند سال گذشته شاهد ارسال فهرستی از وبلاگها به سرویس دهندگان توسطنهادهای مرتبط بوده ایم اما در چند ماه گذشته درخواست مسدود سازی وبلاگهاافزایشی چند صد در صدی داشته است. مطمئناً چنین حجم بالایی از مسدود سازیدرتضعیف فضای کلی وبلاگهای فارسی موثر بوده و بالتبع و در عمل باعث دلسردیبسیاری از وبلاگ نویسان و نگرش منفی به سرویس های وبلاگ ایرانی شده است.
   بسیاریاز وبلاگهایی که در فهرستهای جدید فیلترینگ دیده می شود مواردی اند که بهنظر می رسد از نتایج جستجو در موتورهای جستجوگر به دست آمده اند و ازاینرو ممکن است وبلاگی به خاطر پستی که  چند سال قبل منتشر کرده است امروزفیلتر و مسدود شود.از اینرو  علیرغم آنکه با توجه به قانون جرایم رایانهای ممکن است برخی مطالب وبلاگها تخلف به شمار آید اما آیا پسندیده ترنیستحداقل در شروع کار به جای مسدود سازی، با فرهنگ سازی در مورد مصادیقمحتوای مجرمانه و همچنین اخطار به کاربران متخلف، به حفظ و گسترش فضایسالم وبلاگهای فارسی کمک کنیم؟

  2. پیگیری فیلترینگ، روشی ناکارآمد.
  انتقادبرنحوه فعلی پیگیری فیلترینگ آن است که از بین هزاران وبلاگ مسدود یافیلتر شده فقط تعداد انگشت شماری از وبلاگها رفع فیلتر شده اند،کمی(قلت)این مقدار ناشی از پیچیدگی نحوه رفع فیلترینگ است. وبلاگ نویسی کهدر فضای مجازی وبلاگ خود را ثبت و فعالیت می کند. برای دانستن دلیلمسدودسازی یا محتوایی که باعث فیلترینگ وبلاگش شده است مجبور به مراجعهحضوری به دبیرخانه کارگروه و ارائه مشخصات و تعهد است. درصد بسیار پایینوبلاگهایی که رفع فیلتر شده اند نشان از ناکارآمدی شیوه کنونی دارد.

  3. عملکرد این چنینی به نفع سرویسهای وبلاگ خارجی است.
  آنچهاز برایند عملکرد فعلی نهاد فیلترینگ مشاهده می شود ارسال دعوت نامه غیررسمی برای کاربرانی ایرانی جهت استفاده از سرویسهای خارجی است. متأسفانهکاربرانی که با توجه به روند فعلی فیلترینگ استفاده از سرویسهای وبلاگخارجی را مطمئن‌تر  از نمونه های داخلی میدانند هر روز بیشتر می شوند.
   ظاهراًبررسی محتوا، فیلترینگ و همچنین پیگیری برای رفع فیلترینگ در سرویسهایخارجی و ایرانی مشابه است. ولی تفاوت در این است که کارگروه تعیین مصادیقپس از ملاحظه محتوای مجرمانه در سرویس دهنده خارجی فقط می تواند آن رافیلتر نماید، در این حالت وبلاگ همچنان با ابزار فیلتر شکن در دسترس است وضمن حفظ و دسترسی به داده ها توسط وبلاگ نویس، امکان ادامه فعالیت نیزوجود دارد. اما در مورد سرویس دهندگان داخلی ،پس از اعمال فیلترینگ ،وبلاگ به دستور کارگروه توسط سرویس دهنده مسدود می شود تا دسترسی بلاگر بهوبلاگش کاملا قطع گردد. لذا با شیوه فعلی فیلترینگ وبلاگ نویسان ترجیح میدهند از سرویس دهندگان خارجی استفاده نمایند تا لااقل دسترسی به محتوایوبلاگشان را داشته باشند.

  4. فیلترینگ وبلاگ راه حلی نامناسب و غیر ضروری.
  کارگروهتعیین مصادیق در ارتباط مستقیم با سرویس دهندگان داخلی است . زمانی کهدسترسی به مدیران سرویس های وبلاگ داخلی امکان پذیر است و بصورت روزانهفهرست مسدودسازی برایشان ارسال می شود دیگر چه نیازی به فیلتر نمودنوبلاگی بخاطر داشتن پستی نامناسب توسط مخابرات است؟
  اگر هدف کارگروهمقابله با محتوای مجرمانه است چرا به جای ارسال مستقیم وبلاگهای متخلف بهسرویس دهندگان وبلاگ، مدتها آنرا فیلتر می کند تاچنین محتوایی همچنان ازطریق جستجوگرها و فیلترشکنها باز هم در دسترس باشد بهتر نیست آیا به محضشناسایی محتوای مجرمانه مراتب را جهت حذف مطلب و در صورت ضرورت مسدودسازیبه سرویس دهنده وبلاگ ارسال نمایند؟
  اگر هدف از فیلترینگ هشدار بهنویسنده وبلاگ است آیا معقول تر نیست که این هشدار از طریق سرویسهای وبلاگکه رابطه نزدیکتری با  کاربران خود دارند انجام شود؟
  فیلترینگمخابرات زمانی با معنا و موثر خواهد بود که مسدودسازی کامل یا حذف مطلبمحتوی مجرمانه امکان پذیر نیست واین در مورد سرویس دهندگان خارجی مصداقدارد، در حالیکه در سرویس دهندگان ایرانی اینگونه نیست لذا خواستار حذففیلترینگ در مورد وبلاگ های زیر مجموعه سرویس دهندگان داخلی هستیم


  5. صفحه فیلترینگ حمایت یا دخالت در رقابت .
  نکتهمهم دیگر محتوای صفحه جدید فیلترینگ می باشد که گویی قرار است از سایتهایایرانی حمایت نموده و کاربران را به سایت های جایگزین مشابه راهنماییکند.در حالیکه عملاً با سیاست جدید کارگروه تعیین مصادیق ، که نامشان درصفحه فیلترینگ نیامده است  وارد رقابت سایت های داخلی شده است و اقداممزبور نقض حقوق سایر سایت های ایرانی است .
  مدیران سرویسهای وبلاگفارسی معتقدند صفحه فعلی فیلترینگ برازنده کاربر ایرانی نبوده و در فضایرقابت سایتهای بخش خصوصی نیز نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. همچنین امضاءکنندگان نامه فوق برای ممانعت از تضییع احتمالی حقوق دیگران ، خواستارحذفلینک و نام سایت خود از صفحه فیلترینگ هستند.


  6.ورود کارگروه در حوزه مدیریت و سیاستگذاری سرویسهای وبلاگ
  وظیفهکارگروه تعیین مصادیق مجرمانه همانطور که از نامش مشخص است تشخیص محتوایمجرمانه و پالایش فضای مجازی است. و سرویس دهنده  وبلاگ فارسی نیزملزم بهرعایت قانون و مساعدت درسالم سازی فضای مجازی از طریق حذف محتوای مجرمانهاعلام شده توسط کارگروه یا مسدودسازی هستند. هر چیز دیگری خارج از روندفوق به معنای عدول  کارگروه تعیین مصادیق و سرویس دهندگان ازوظایف قانونیاست .
  در مواردی ملاحظه شده است که کارگروه تعیین مصادیق، وارد حوزهسیاست گذاری و نحوه مدیریت سرویسهای وبلاگ نیز شده است وبعضاً با تهدیدبر  پیگرد قضایی و مجازات قانونی نیز همراه بوده است. سرویس دهندگانمیزبانی وبلاگ حق دارند ضمن رعایت قوانین جاری کشور  در چهارچوب قوانیناستفاده از خدمات و توافقنامه خود با کاربرانشان عمل نمایند.


  :: ملاحظات و پیشنهادات :
  امیدواریممسئولین با توجه مستمر به واقعیت فضای مجازی و پرهیز از تنگ نظریهای برخیدست اندر کاران، به ایجاد  فضای سالم و پویا در میان وبلاگهای فارسی کمککنند که کارگروه تعیین مصادیق به عنوان نهاد فیلترینگ در این زمینه نقشمهمی را برعهده دارد. لذا حسب وظیفه و تجارب چندین ساله در جهت ایجادشرایط بهتر پیشنهادات زیر ارائه می گردد

  1. بهره گیری از نظراتکارشناسان و تجربه مدیران فعال در فضای مجازی بویژه سرویس دهندگان وبلاگفارسی در تدوین آئین نامه های لازم و بخصوص چگونگی اجرای قوانین مرتبط.

  2.حذف دقیق مطلب یا پست مجرمانه راساً ، یا از طریق اعلام به کاربران توسطسرویس دهندگان وبلاگ فارسی به جای فیلتر و یا مسدود سازی کامل یک وبلاگ.در روند فعلی یک وبلاگ  با چند سال سابقه و صدها پست صرفاً به دلیل یکپست یا مطلب نامناسب بطور کلی  مسدود  و از دسترس خارج می شود .

  3.شیوه و راهکاری ساده تر برای رفع فیلترینگ و اطلاع وبلاگ نویس از دلیلمسدود سازی وبلاگ بخصوص در وبلاگهای زیر مجموعه سرویسهای وبلاگ ایرانی درنظر گرفته شود.

  4. ارائه تسهیلاتی از قبیل بسنده کردن به حذف مطلبو ارسال اخطار به بلاگر خاطی در سرویس دهندگان داخلی و فیلتر نمودن درسرویس دهندگان خارجی تا کاربران را به حضور در  سرویسهای میزبان داخلیترغیب نماییم .

  5. عدم نمایش صفحه فیلترینگ درمورد وبلاگهایزیرمجموعه سرویسهای وبلاگ ایرانی چرا که امکان حذف محتوای مجرمانه به سرعتو به شکل بهتر و اصولی تری توسط این سرویس دهندگان امکان پذیر است.

  6.تجدید نظر در صفحه فیلترینگ و عدم نمایش گزینشی سایت ها که تاثیر منفی در رقابت سالم و اصولی  بین سایت ها ی ایرانی دارد.


  امضاء
  علیرضا شیرازی مدیر سایت بلاگفا و پارسیک
  محمد جواد شکوری مقدم مدیر سایت میهن بلاگ و کلوب
  مسعود چنگیزی مدیر سایت بلاگ اسکای و پیکوفایل
  نویسنده : m-b بازدید : 785 تاريخ : سه شنبه 16 خرداد 1391 ساعت: 17:51
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123